Hakk?m?zda

2013 y?l? Ekim ay?nda mesleki yeterlilik e?itimleri ile psikoteknik de?erlendirme merkezi faaliyetlerine ba?layan Mesut Sezer E?itim Kurumlar? ve Psikoteknik De?erlendirme, SRC ,¨ıDY, ODY E?itim merkezimiz ; akademisyen ve herbiri kendi konusunda uzmanlardan olu?an 6 tam zamanl? ve 20 e?iitim g?revlisi olmak ¨ızere toplam 26 ki?ilik bir kadroyla hizmet vermektedir.

Mesut Sezer E?itim Kurumlar? kalite ve insan odakl? e?itim y?ntemlerinin birbirini tamamlama ilkesi do?rultusunda e?itim sunarak, mesleki yeterlilik belgeleri e?itimleri verebilme ?zelli?ine sahiptir.

V?ZYONUMUZ

Bilgi ve e?itimin bulu?tu?u noktada, ki?ilere ve kurumlara insan odakl? evrensel e?itimler ¨ıreten hizmet odakl? bir e?itim merkezi olmak.

M?SYONUMUZ

Ki?ilerin ve kurumlar?n ihtiyac? olan mesleki yeterlilik belgesi ihtiya?lar?n? analiz ederek seri ve planl? ad?mlarla mesleki yeterlilik ve uzmanl?k ihtiya?lar?na y?nelik e?itimleri d¨ızenlemek ve girecekleri s?navlarda kurumumuzdan ald?klar? profesyonel ve bilin?li e?itimlerle kolayca ba?ar?ya ula?malar?n? sa?lamakt?r..

DE?ERLER?M?Z

  • Kaliteli ve ilkeli e?itim ve hizmet
  • M¨ı?teri memnuniyeti odakl?l?k
  • E?itimle de?i?im ve sonu? odakl?l?k
  • Diyalog ve sayg?
  • G¨ıvenilirlik ve e?itim sistemi m¨ıfredatlar?na uygunluk
  • Sistematik ve planl? e?itim