4925 say?l? Karayolu Ta??ma Kanunu ve Karayolu Ta??ma Y?netmeli?i kapsam?nda faaliyet g?steren veya g?sterecek olan t¨ım s¨ır¨ıc¨ılerin almas? zorunlu olan belgedir.
Tehlikeli Madde Ta??yan Ara? S¨ır¨ıc¨ılerinin almas? zorunlu bir belgedir. SRC 5 (ADR) belgesi almak i?in ?ncelikler SRC 3 veya SRC 4 belgesine sahip olunmas? gerekmektedir.
S¨ır¨ıc¨ılerin s¨ır¨ı?le ilgili ?zel zihinsel ve psikomotor becerilerini ?l?en ve g¨ıvenli ara? kullan?m?n? sa?layan standart testlerin yer ald??? bilgisayar tabanl? bir de?erlendirme sistemidir.
Karayolu Ta??ma Y?netmeli?i kapsam?nda faaliyet g?stermekte olan bir ger?ek veya t¨ızel ki?ili?i temsil ederek ve bunlar?n tamam?n? fiilen sevk ve idare ederek s¨ırekli ve etkin bir ?ekilde y?neten y?netim kurulu ba?kan?, y?netim kurulu ¨ıyeleri, genel m¨ıd¨ır, genel koordinat?r, genel sekreter ve benzeri pozisyonda veya bu unvanlarla istihdam edilen ki?ileri ifade etmektedir.
"??yerinde var olan ya da d??ar?dan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve kontrol tedbirlerinin al?nmas? amac?yla yap?lmas? gerekli ?al??malar" olarak tan?mlanan Risk Analizi ve Acil Durum Plan?'n? t¨ım i?yerlerinin haz?rlamas? gerekiyor.

HAKKIMIZDA

KONYA PS?KOTEKN?K HAKKINDA

2013 y?l? Ekim ay?nda mesleki yeterlilik e?itimleri ile psikoteknik de?erlendirme merkezi faaliyetlerine ba?layan Mesut SEZER E?itim Kurumlar? ve Psikoteknik De?erlendirme, SRC ,¨ıDY ve ODY E?itim merkezimiz akademisyen ve herbiri kendi konusunda...

>> devam?

KAL?TE POL?T?KAMIZ

KONYA ADR ODY ¨ıDY SRC BELGES?

E?itim kurumumuz; PS?KOTEKN?K, SRC , ¨ıDY , ODY, E?itimlerini bir araya getirerek Konya'da bir ilki ba?arm??t?r. Kurumumuz do?rudan Ula?t?rma Bakanl??? ve Sa?l?k Bakanl???na Ba?l?d?r. E?itim kadromuz Mersin ¨ıniversitesi ve ?a? ¨ıniversitesindeki...

>> devam?

MESUT SEZER E??T?M KURUMLARI H?ZMETLER?

 1. 1
  SRC 1 - 2 - 3 - 4 Belgeleri
  4925 say?l? Karayolu Ta??ma Kanunu ve Karayolu Ta??ma Y?netmeli?i kapsam?nda faaliyet g?steren veya g?sterecek olan t¨ım s¨ır¨ıc¨ılerin almas? zorunlu olan belgedir.
  >> devam?
 2. 2
  SRC 5 Tehlikeli Madde Ta??mac?l???
  Tehlikeli Madde Ta??yan Ara? S¨ır¨ıc¨ılerinin almas? zorunlu bir belgedir. SRC 5 (ADR) belgesi almak i?in ?ncelikler SRC 3 veya SRC 4 belgesine sahip olunmas? gerekmektedir. SRC 5 e?itimi toplam 16 saattir.
  >> devam?
 3. 3
  Psikoteknik De?erlendirme
  S¨ır¨ıc¨ılerin s¨ır¨ı?le ilgili ?zel zihinsel ve psikomotor becerilerini ?l?en ve g¨ıvenli ara? kullan?m?n? sa?layan standart testlerin yer ald??? bilgisayar tabanl? bir de?erlendirme sistemidir. Temel zihinsel beceriler "dikkat, alg?, bellek, izleme ve muhakeme" ve psikomotor beceriler ise "el-ayak-g?z koordinasyonu, tepki zaman?, ?evresel g?r¨ı?, h?z mesafe tahmini ve ?arp??ma zaman? tahmini" olarak tan?mlanabilir. Bu becerilere sahip olman?n, kurallara uygun karar vererek ve do?ru motor hareketleri yaparak kazalardan ka??nabilme ve ara? kullanabilmenin ilk basama?? oldu?u s?ylenebilir.
  >> devam?
 4. 4
  ODY - ¨ıDY Belgesi
  Karayolu Ta??ma Y?netmeli?i kapsam?nda faaliyet g?stermekte olan bir ger?ek veya t¨ızel ki?ili?i temsil ederek ve bunlar?n tamam?n? fiilen sevk ve idare ederek s¨ırekli ve etkin bir ?ekilde y?neten y?netim kurulu ba?kan?, y?netim kurulu ¨ıyeleri, genel m¨ıd¨ır, genel koordinat?r, genel sekreter ve benzeri pozisyonda veya bu unvanlarla istihdam edilen ki?ileri ifade etmektedir.
  >> devam?
 5. 5
  ?? Sa?l??? ve Risk Analizi Dan??manl???
  "??yerinde var olan ya da d??ar?dan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve kontrol tedbirlerinin al?nmas? amac?yla yap?lmas? gerekli ?al??malar" olarak tan?mlanan Risk Analizi ve Acil Durum Plan?'n? t¨ım i?yerlerinin haz?rlamas? gerekiyor.
  >> devam?