?? Sa?l??? ve Risk Analizi
1 Ocak 2013 tarihinde y¨ır¨ırl¨ı?e giren 6331 Say?l? ?? Sa?l??? ve G¨ıvenli?i Kanunu'na g?re risk analizi yapt?rmayan t¨ım i?yerlerini y¨ıkl¨ı miktarda ceza bekliyor.

"??yerinde var olan ya da d??ar?dan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve kontrol tedbirlerinin al?nmas? amac?yla yap?lmas? gerekli ?al??malar" olarak tan?mlanan Risk Analizi ve Acil Durum Plan?'n? t¨ım i?yerlerinin haz?rlamas? gerekiyor.

??yerlerinde Risk Analizi ve Acil Durum Plan? Formu'nu doldurmak sorumlular?n y¨ık¨ıml¨ıl¨ıklerini ortadan kald?rm?yor, gerekli ?nlemleri de almak gerekiyor. Formlar apartmanlar gibi az tehlikeli i?yerleri i?in 6, tehlikeli s?n?f?na giren yerler i?in 4, ?ok tehlikeli i?yerlerinde ise 2 y?lda bir yenilenmesi gerekiyor.

Risk analizi yapt?rmayanlara ise ilk aydan ba?lamak ¨ızere her ay i?in 3 bin 234 liran?n yan?s?ra her ay i?in de 4 bin 851 lira ayk?r?l???n devam? cezas? kesilecek. Cezalar denetimin yap?ld??? ay i?in kesilmeyecek, yasan?n y¨ır¨ırl¨ı?e girdi?i tarihten itibaren kesilecek."ve belgesi olmayan her personel i?inde ayl?k 1000 TL