Kalite Politikas?

E?itim kurumumuz; PS?KOTEKN?K, SRC , ¨ıDY , ODY, E?itimlerini bir araya getirerek Konya'da bir ilki ba?arm??t?r. Kurumumuz do?rudan Ula?t?rma Bakanl??? ve Sa?l?k Bakanl???na Ba?l?d?r. E?itim kadromuz Sel?uk ¨ıniversitesindeki ??retim g?revlileri ile hizmet vermektedir. Profes?r Dr, Do?ent Dr, Psikiyatri Dr, Psikolog ve ??retmenlerden olu?maktad?r.

E?itim kurumumuzun alan? 500 m2 olup, M¨ıd¨ır odas?, Psikolog odas?, Sekreterlik, Test odas?, Kantin, K¨ıt¨ıphane, ??retmenler odas?, Sigara i?me b?l¨ım¨ı ve 30 ki?ilik s?n?flardan olu?maktad?r. Kulland???m?z Psikoteknik cihaz?m?z son sistem olup ALG markad?r. Cihaz?m?z T¨ırkiye genelinde sadece 10 adet bulunmaktad?r.

MESUT SEZER PS?KOTEKN?K-SRC-¨ıDY-ODY-ADR E??T?M MERKEZ? kadrosunda ?al??t?rd??? uzman Psikiyatri Dr. Psikologlar ve E?itim dan??manlar? ile beraber siz ?of?rlere ve yan?n?zda ?al??t?rd???n?z ?of?rlerinize en iyi hizmet ve en do?ru bilgileri vermek i?in ilgili kanunlar ?er?evesinden ??kmadan ve verdi?i hizmetlerin ge?erlilik s¨ıresince arkas?nda duran en ciddi kurum olmak i?in ?al??may? kendine vizyon edinmi?tir.

Gen?, dinamik ve uzman kadrosu ile yenilik?i, en modern psikoteknik merkezi, en donan?ml? e?itim s?n?flar?, en son sistem test cihazlar? ile ger?ek ve net sonucu alabilece?iniz ve ?of?rlerimizin ger?ek durumlar?n? ??renebilecekleri m¨ı?teri odakl? ?al??an tek kurumsal merkezdir.

Bizden alaca??n?z raporlar ile kaza yapmaz garantisi vermiyoruz ama size ger?ek durumunuzu s?yl¨ıyor ve uzman psikolog ve psikiyatrist Dr. e?li?inde elimizden gelen t¨ım hizmeti vermeyi taahh¨ıt ediyoruz. ??e ald???n?z ?of?rlerinizin ara?lar?n?z ile yollara ??kmadan ?nce y¨ıksek s¨ır¨ıc¨ıl¨ık performans? gerektiren C, D ve E s?n?f? ehliyet sahiplerinin g¨ıvenli ara? kullanma becerisini, s¨ır¨ıc¨ıl¨ık yetene?ini ve ara? kullanmak i?in gerekli olan fiziksel ve zihinsel ?zelliklerinin ?l?¨ılmesi i?lemlerini yap?yor ger?ek durumlar?n? belirten psikoteknik raporlar?n? direk size sunuyoruz.