Mesleki Yeterlilik S?nav Tarihleri

ULA?TIRMA,DEN?ZC?L?K VE HABERLE?ME BAKANLI?I 2014 YILI MESLEK? YETERL?L?K SINAV DUYURUSU

SINAV TAR?H?

E??T?M?N TAMAMLANMASI
GEREKEN TAR?H

SINAV HARC YATIRMA
BA?LANGICI

SINAV BA?VURU B?T??
TAR?H?

05 N?SAN 2014

09 ?UBAT 2014

?10 ?UBAT 2014

28 ?UBAT 2014

28 HAZ?RAN 2014

22 N?SAN 2014

24? N?SAN ?2014

16 MAYIS 2014

20 EYL¨ıL 2014

16 TEMMUZ 2014

17TEMMUZ 2014

08 A?USTOS 2014

20 ARALIK 2014

15? ?EK?M 2014

16 EK?M ?2014

7 KASIM 2014Karayolu Ta??mac?l?k Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik E?itimi Y?netmeli?i ?er?evesinde,

1- Bakanl???m?zca yetkilendirilen e?itim merkezlerinden, Mesleki Yeterlilik E?itimi Tamamlama Belgesi alarak s?nava girme hakk? kazanan (SRC 1, SRC2, SRC3, SRC4, SRC5, ODY T¨ır¨ı ve ¨ıDY T¨ır¨ı) ,

2 - Y?netmeli?in 8 inci maddesi kapsam?nda; e?itimden muaf olup, do?rudan s?nava girme hakk? olanlar (ODY T¨ır¨ı ve ¨ıDY T¨ır¨ı) i?in, 2014 y?l? i?erisinde 4 (d?rt) adet

Mesleki Yeterlilik S?nav? yap?lacakt?r.

S?nav tarihleri ile s?nav ba?vuru ba?lang?? ve ba?vuru biti? tarihleri a?a??da belirtilmi?tir.

05 N?SAN 2014 TAR?HL? MESLEK? YETERL?L?K SINAVI ???N,

Mesleki Yeterlilik E?itimi vermek ¨ızere Bakanl???m?zca yetkilendirilen e?itim merkezleri taraf?ndan 09 ?ubat 2014 g¨ın¨ı saat 21.00ĦŻe kadar tamamlanm?? e?itimlere kat?lan ve m¨ıracaat tarihleri i?erisinde Bakanl???m?za bildirilenler 05 Nisan 2014 tarihinde yap?lacak s?nava m¨ıracaat edebilecektir.

E?itimden muaf olup, do?rudan s?nava girme hakk? olanlar i?in Bakanl???m?z B?lge M¨ıd¨ırl¨ıklerine ba?vuru s¨ıresi 19 ?ubat 2014 tarihinde saat 17.00ĦŻde son bulacakt?r.

05 Nisan 2014 tarihinde yap?lacak Mesleki Yeterlilik S?nav?na m¨ıracaatta bulunan ki?iler s?nav ¨ıcretini en ge? 28 ?ubat 2014 tarihinde mesai saati sonuna kadar yat?rmak zorundad?rlar

28 HAZ?RAN 2014 TAR?HL? MESLEK? YETERL?L?K SINAVI ???N,

Mesleki Yeterlilik E?itimi vermek ¨ızere Bakanl???m?zca yetkilendirilen e?itim merkezleri taraf?ndan 22 Nisan 2014 g¨ın¨ı saat 21.00ĦŻe kadar tamamlanm?? e?itimlere kat?lan ve m¨ıracaat tarihleri i?erisinde Bakanl???m?za bildirilenler 28 Haziran 2014 tarihinde yap?lacak s?nava m¨ıracaat edebilecektir.

E?itimden muaf olup, do?rudan s?nava girme hakk? olanlar i?in Bakanl???m?z B?lge M¨ıd¨ırl¨ıklerine ba?vuru s¨ıresi 16 May?s 2014 tarihinde saat 17.00ĦŻde son bulacakt?r.

28 Haziran 2014 tarihinde yap?lacak Mesleki Yeterlilik S?nav?na m¨ıracaatta bulunan ki?iler s?nav ¨ıcretini en ge? 16 May?s 2014 tarihinde mesai saati sonuna kadar yat?rmak zorundad?rlar.

20 EYL¨ıL 2014 TAR?HL? MESLEK? YETERL?L?K SINAVI ???N,

Mesleki Yeterlilik E?itimi vermek ¨ızere Bakanl???m?zca yetkilendirilen e?itim merkezleri taraf?ndan 16 Temmuz 2014 g¨ın¨ı saat 21.00ĦŻe kadar tamamlanm?? e?itimlere kat?lan ve m¨ıracaat tarihleri i?erisinde Bakanl???m?za bildirilenler 20 Eyl¨ıl 2014 tarihinde yap?lacak s?nava m¨ıracaat edebilecektir.

E?itimden muaf olup, do?rudan s?nava girme hakk? olanlar i?in Bakanl???m?z B?lge M¨ıd¨ırl¨ıklerine ba?vuru s¨ıresi 31 Temmuz 2014 tarihinde saat 17.00ĦŻde son bulacakt?r.

28 Eyl¨ıl 2014 tarihinde yap?lacak Mesleki Yeterlilik S?nav?na m¨ıracaatta bulunan ki?iler s?nav ¨ıcretini en ge? 08 A?ustos 2014 tarihinde mesai saati sonuna kadar yat?rmak zorundad?rlar.

20 ARALIK 2014 TAR?HL? MESLEK? YETERL?L?K SINAVI ???N,

Mesleki Yeterlilik E?itimi vermek ¨ızere Bakanl???m?zca yetkilendirilen e?itim merkezleri taraf?ndan 15 Ekim 2014 g¨ın¨ı saat 21.00ĦŻe kadar tamamlanm?? e?itimlere kat?lan ve m¨ıracaat tarihleri i?erisinde Bakanl???m?za bildirilenler 20 Aral?k 2014 tarihinde yap?lacak s?nava m¨ıracaat edebilecektir.

E?itimden muaf olup, do?rudan s?nava girme hakk? olanlar i?in Bakanl???m?z B?lge M¨ıd¨ırl¨ıklerine ba?vuru s¨ıresi 30 Ekim 2014 tarihinde saat 17.00ĦŻde son bulacakt?r.

20 Aral?k 2014 tarihinde yap?lacak Mesleki Yeterlilik S?nav?na m¨ıracaatta bulunan ki?iler s?nav ¨ıcretini en ge? 07 Kas?m 2014 tarihinde mesai saati sonuna kadar yat?rmak zorundad?rlar.

NOT: Bakanl?k gerekti?inde s?nav tarihlerinde de?i?iklik yapabilir.

A?IKLAMA :

E?itimden muaf olup, do?rudan s?nava girme hakk? olanlar,

¨ıniversitelerin/y¨ıksekokullar?n 4 y?ll?k lisans e?itimi veren ula?t?rma, lojistik, ula?t?rma ekonomisi, ta??mac?l?k, karayolu trafi?i b?l¨ımlerinden mezun olanlar ile di?er b?l¨ımlerinden mezun olup lojistik, ula?t?rma, ula?t?rma ekonomisi, ta??mac?l?k, karayolu trafi?i alanlar?nda ihtisas, y¨ıksek lisans veya doktora derecesi yapm?? olanlar onayl? y¨ıksekokul diplomas? ile sadece tercih ettikleri ¨ıDY t¨ır¨ı,

Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakanl??? Karayolu D¨ızenleme Genel M¨ıd¨ırl¨ı?¨ı veya Ula?t?rma B?lge M¨ıd¨ırl¨ıklerinde en az ¨ı? y?l s¨ıreyle ?ube m¨ıd¨ır¨ı veya b?lge m¨ıd¨ır yard?mc?s? ¨ınvan? ile g?rev yapm?? olanlar ile Emniyet Genel M¨ıd¨ırl¨ı?¨ın¨ın merkez veya ta?ra te?kilat?nda en az ¨ı? y?l s¨ıreyle trafik ile ilgili b?l¨ımlerde daire ba?kan? veya emniyet m¨ıd¨ır¨ı olarak g?rev yapm?? olanlar bu durumlar?n? belgelemeleri kayd?yla sadece tercih ettikleri ¨ıDY t¨ır¨ı,

ODY t¨ır¨ı Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 y?l s¨ıreyle Bakanl???m?zdan yetki belgesine sahip firmalarda mesleki faaliyette bulundu?unu belgeleyenler sadece tercih ettikleri ¨ıDY t¨ır¨ı,

4- Y¨ıksekokul mezunlar? sadece tercih ettikleri ODY t¨ır¨ı, Mesleki Yeterlilik S?nav?na girebilirler.

Yap?lan incelemelerde gerekli ?artlar? sa?lamad??? tespit edilenler ile adlar?na s?nav giri? belgesi d¨ızenlenmeyenler s?nava kabul edilmeyecektir.

Mesleki Yeterlilik E?itimi Tamamlama Belgesi Alarak S?nava Girme Hakk? Kazananlar A?a??da Belirtilen Ko?ullara uymak zorundad?r:

Kendilerine ait resimleri taranmam?? olan adaylar s?nava al?nmayacak olup, s?nava al?nm?? olsalar bile s?navlar? ge?ersiz say?lacakt?r.

S?nav ba?vuru ba?lang?? tarihinden ?nce Bakanl???m?z evrak kayd?na giren kursiyerlerin resim d¨ızeltme talepleri i?leme al?nacak olup, s?nav ba?vuru tarihinden sonra yap?lan resim d¨ızeltme talepleri bir sonraki s?nav i?in dikkate al?nacakt?r.

S?nav ¨ıcreti, 32.00 TL. dir. S?nav ¨ıcreti, s?nava girecek olan ?ahs?n T.C. kimlik numaras? belirtilerek Halkbankas? subelerinden ?denebilir. Ayr?ca, sadece s?nav? kazanan ki?iler T.C. kimlik numaras?n? belirtilerek Mesleki Yeterlilik Belgesi kart bedeli olan 15.00 Tl. ¨ıcretini de ayn? ?ekilde ?demeleri halinde kartlar? bas?larak adreslerine

S?nav ¨ıcretini yat?rmayanlar ad?na s?nav giri? belgesi d¨ızenlenmeyecek ve bu ki?iler s?nava kabul edilmeyeceklerdir.