ODY - ¨ıDY Kurslar?
¨ıDY ve ODY Belgeli Personel ?stihdam Etme Zorunlulu?u

30 Haziran 2010 Tarihinden ?tibaren Y¨ır¨ırl¨ıkte

Karayolu Ta??ma Y?netmeli?iĦŻnin Ħ°Yetki Belgesi Sahiplerinin Y¨ık¨ıml¨ıl¨ı?¨ıĦħ ba?l?kl? 43 ¨ınc¨ı maddesinin 15ĦŻnci f?kras?; Ħ°Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi ald?klar? tarihten itibaren 6 ay i?inde, mesleki yeterlilikle ilgili y¨ık¨ıml¨ıl¨ıklerini yerine getirmek ve faaliyetleri s¨ıresince muhafaza etmekle y¨ık¨ıml¨ıd¨ırler.

Buna g?re; Mevcut (eski) yetki belgesi sahibi firmalar ¨ıDY veya ODY t¨ır¨ı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip ki?ileri faaliyetleri s¨ıresince istihdam etmekle y¨ık¨ıml¨ıd¨ır. Yetki belgesini yeni alm?? firmalarda 6 ay i?inde y¨ık¨ıml¨ıklerini yerine getirmek ve eski yetki belgeli firmalarda oldu?u gibi faaliyetleri s¨ıresince bu ki?ileri istihdam etmekle (muhafaza etmekle) y¨ık¨ıml¨ıd¨ırler.

¨ıdy t¨ır¨ı mesleki yeterlilik belgesi 4' e ayr?l?r.

 • ¨ıDY 1 : Uluslararas? yolcu ta??mac?l???
 • ¨ıDY 2 : Yurti?i yolcu ta??mac?l???
 • ¨ıDY 3 : Uluslararas? e?ya-kargo ta??mac?l???
 • ¨ıDY 4 : Yurti?i e?ya-kargo ta??mac?l???

¨ıDY Kanun Y¨ık¨ıml¨ıl¨ı?¨ı

¨ıDY belgesi olmayan Y¨ık ve Yolcu ta??mac?l??? yapan firma sahiplerine 30.06.2010 tarihinden ceza yedi?i tarihe kadar ayl?k 800TL ceza yaz?l?r. 24.02.2006 tarihinden ?nce 5 y?l ¨ıst d¨ızey y?neticilik yapt???n? belgeleyen ¨ıDY belgesini bizden alabilirler. 24.02.2006 tarihinden ?nce y?neti olmayanlar, belirtilen tarihten sonra y?netici olsalar bile kursa kat?lmak zorundad?r. B1, C2, D1, L1, M2, M3, P2, R1, R2, T1, T¨ım yetki belgesi bulunanlar g?sterecekleri faaliyet alanlar?na uygun en az bir adet ¨ıst d¨ızey y?neticisi ¨ıDY bir adet orta d¨ızey y?netici ODY belgesine sahip ki?ileri istihdam etmek zorundad?r.

¨ıst D¨ızey Y?netici (¨ıDY)

Karayolu Ta??ma Y?netmeli?i kapsam?nda faaliyet g?steren bir ger?ek veya t¨ızel ki?ili?i temsil ve ilzam ederek ve/veya bunlar?n tamam?n? fiilen sevk ve idare ederek s¨ırekli ve etkin bir ?ekilde y?neten y?netim kurulu ba?kan?, y?netim kurulu ¨ıyesi, genel m¨ıd¨ır, genel koordinat?r, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilen ki?ileri ifade eder.

¨ıDY belgesi kursuna tabi olanlar i?in gerekli evraklar;

 • 4 adet foto?raf
 • Diploma fotokopisi(en az lise mezunu)
 • N¨ıfus c¨ızdan? fotokopisi

¨ıDY belgesi ve kurstan muaf olanlar i?in gerekli evraklar

 • 24.02.2006'dan ?nce ?al??ma s¨ıresinin en az 5 y?l s¨ırelerinin yer ald??? firma belgesi
 • ?mza sirk¨ıleri
 • 24.02.2006'dan ?nce en az 5 y?l ?al??ma s¨ıresinin yer ald??? sigorta vaya ba?-kur d?k¨ım¨ı
 • Uluslararas? yolcu ta??mac?l??? yapt???n? g?steren ticaret sicil gazetesinin onayl? ?rne?i
 • N¨ıfus c¨ızdan? fotokopisi
 • 2 adet foto?raf

Orta D¨ızey Y?netici (ODY)

Karayolu Ta??ma Y?netmeli?i kapsam?nda faaliyet g?steren bir ger?ek veya t¨ızel ki?ili?in veya buna ait ba??ms?z bir birimin ta??mac?l?k faaliyetlerini s¨ırekli ve etkin bir ?ekilde sevk ve idare eden m¨ıd¨ır/idareci, ?ef, uzman, operasyon y?neticisi, operat?r ve benzeri ¨ınvanlarla istihdam edilen ki?ileri ifade eder.

ODY belgesi kursuna tabi olanlar i?in gerekli evraklar;

 • 4 adet foto?raf
 • Diploma fotokopisi(en az lise mezunu)
 • N¨ıfus c¨ızdan? fotokopisi

ODY belgesi ve kurstan muhaf olanlar i?in gerekli evraklar

 • 24.02.2006'dan ?nce ?al??ma s¨ıresinin en az 5 y?l s¨ırelerinin yer ald??? firma belgesi
 • ?mza sirk¨ıleri
 • 24.02.2006'dan ?nce en az 5 y?l ?al??ma s¨ıresinin yer ald??? sigorta vaya ba?-kur d?k¨ım¨ı
 • Uluslararas? yolcu ta??mac?l??? yapt???n? g?steren ticaret sicil gazetesinin onayl? ?rne?i
 • N¨ıfus c¨ızdan? fotokopisi
 • 2 adet foto?raf

ODY T¨ır¨ı Mesleki Yeterlilik Belgesi a?a??daki t¨ırlere ayr?l?r.

 • ODY 1 : Uluslararas? yolcu ta??mac?l???
 • ODY 2 : Yurti?i yolcu ta??mac?l???
 • ODY 3 : Uluslararas? e?ya-kargo ta??mac?l???
 • ODY 4 : Yurti?i e?ya-kargo ta??mac?l???