Psikoteknik De?erlendirme
Psikoteknik de?erlendirme raporu nedir?

Srclerin sr?le ilgili ?zel zihinsel ve psikomotor becerilerini ?l?en ve gvenli ara? kullan?m?n? sa?layan standart testlerin yer ald??? bilgisayar tabanl? bir de?erlendirme sistemidir. Temel zihinsel beceriler "dikkat, alg?, bellek, izleme ve muhakeme" ve psikomotor beceriler ise "el-ayak-g?z koordinasyonu, tepki zaman?, ?evresel g?r?, h?z mesafe tahmini ve ?arp??ma zaman? tahmini" olarak tan?mlanabilir. Bu becerilere sahip olman?n, kurallara uygun karar vererek ve do?ru motor hareketleri yaparak kazalardan ka??nabilme ve ara? kullanabilmenin ilk basama?? oldu?u s?ylenebilir.

Avrupa da psikoteknik de?erlendirme ?zellikle geli?mi? lkelerde srclk becerilerinde ya?a ba?l? zay?flaman?n meydana gelmesi nedeniyle ya?l? srclere mecburi hale geldi?i, yolcu ve e?ya(emtia) ta??mac?l??? yapan profesyonel srclerin ara? kullanma beceri dzeylerini bilgisayar destekli testlerle kan?tlanmak zorunda olduklar? ve ceza puan?n? a?an srclerin psikoteknik de?erlendirmeyi ge?mek mecburiyetinde olduklar? g?rlmektedir.

Karayollar? Ta??ma y?netmeli?inde madde 60 a g?re srclerin her 5 y?lda bir bedeni ve psikoteknik a??dansa?l?kl? olduklar?na dair bir sa?l?k raporunu yetkili sa?l?k ve psikoteknik de?erleme belgesi kurulu?lar?ndan almalar? gerekmektedir.

Kanun Ykmll?

2004 y?l?nda yrl?e girmi? olup 25.02.2004 tarih ve 25384 say?l? Resmi Gazetede yay?mlanan Karayolu Ta??ma Y?netmeli?i ek madde ?al??malar? son y?llarda h?zland??? ve ?al??malar yeni tamamland??? i?in Y?netmeli?in gerektirdi?i ko?ullar?n kontrolleri ancak ba?lam??t?r.Her bir uyar? puan? 5 ceza puan?d?r.50 puan? dolduran srcnn yetki belgesi iptal olur.Psikoteknik belgesi olmayan srcye 805 TL para cezas? uygulan?r.Firma sahiplerine ise 355 TL para cezas? uygulan?r.Psikoteknik belgesi olmayanlara kaza an?nda Trafik sigortas? ve kasgodan yararlanamazlar.Yk ve yolcu ta??mas? yapan ?of?rlerin psikoteknik belgesi almas? zorunludur.06.2012 tarihinden sonra bu uygulama tm ehliyeti olan herkese uygulanacakt?r.b)Merkezimiz 100 ceza puan?,alkol yada h?zdan dolay? ehliyetine el konulan srcler i?in gereken psikoteknik muayene raporunu vermektedir.

Psikoteknik belgesi i?in gerekli evraklar;

  • 2 adet resim
  • Kimlik fotokopisi
  • Ehliyet fotokopisi

Hangi Testler Uygulan?r?

Se?ici dikkat dzeyi C Anlama & De?erlendirme C H?z & Mesafe alg?lama G?r? A??s? & Koordinasyon C G?rsel Sreklilik C Dikkat & Problem ??zme

1. KISIM

Madde 36 (1) Bu Y?netmelik kapsam?ndaki faaliyetlerde ?al??an/?al??t?r?lan ?of?rlerin; d) ?of?rlk mesle?i bak?m?ndan bedeni ve psikoteknik a??dan sa?l?kl? olduklar?n? g?steren bir sa?l?k raporunu yetkili sa?l?k kurulu?lar?ndan her be? y?lda bir almalar?, ?artt?r.

2. KISIM

Yetki belgesi sahibi ykmllkleri;

Madde 43 (17) Yetki belgesi sahipleri, bu Y?netmeli?in 36 nc? maddesinde belirtilen nitelikleri haiz ?of?rleri ?al??t?rmakla ykmldrler.