SRC 1-2-3-4 Kurslar?

SRC (Mesleki Yeterlilik Belgesi) Nedir ?

4925 say?l? Karayolu Ta??ma Kanunu ve Karayolu Ta??ma Y?netmeli?i kapsam?nda faaliyet g?steren veya g?sterecek olan tm srclerin almas? zorunlu olan belgedir.

SRC Tr Mesleki Yeterlilik Belgesi a?a??daki trlere ayr?l?r;

 • SRC1: ULUSLAR ARASI YOLCU TA?IMACILI?I,
 • SRC2: YURT??? YOLCU TA?IMACILI?I,
 • SRC3: ULUSLAR ARASI E?YA-KARGO TA?IMACILI?I,
 • SRC4: YURT??? E?YA-KARGO TA?IMACILI?I,

SRC (Mesleki Yeterlilik Belgesi) Alabilme Ko?ullar? Nelerdir?

4925 say?l? Karayolu Ta??ma Kanunu ve Karayolu Ta??ma Y?netmeli?i kapsam?nda faaliyet g?steren veya g?sterecek olan tm srclerin almas? zorunlu olan belgedir.

 • SRC1 ve SRC 2 alabilmek i?in 26 ile 63 ya? aras?nda olup lise mezunu olmak gerekmektedir.
 • SRC3 ve SRC 4 alabilmek i?in 19 ile 63 ya? aras?nda olmak gerekmektedir.

NOT: SRC 1i alan SRC 2yi, SRC 3 alan SRC 4 alm?? olur.

Kimler SRC Belgesi Almak Zorundad?r?

Karayollar? Ta??ma Y?netmeli?i kapsam?nda a??kland??? gibi;ta??mac?l?k i?ini meslek olarak yapacak ki?ilerle;her trl kamyon, kamyonet, ?ekici, yar? r?mork, tanker v.b. ara?lar? kullanan srcler ile, il s?n?rlar? i?inde 100 km. ye kadar mesafedeki ?ehir i?i ta??malar hari? olmak zere, yolcu ta??malar?nda kullan?lan otobs, minibs, otomobil ile okul ta??t? srclerinin almas? gereken belgedir.

SRC Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek i?in Ula?t?rma Bakanl???nca yetkilendirilmi? kurumlara ba?vurup yeterli e?itimden ge?en ve Ula?t?rma bakanl???n?n yapt??? s?navdan 60 tam puan ve zeri alanlar SRC belgesi almaya hak kazan?rlar.

NOT: Ula?t?rma Bakanl??? SRC ,s?navlar?n? y?lda 4 kez Ula?t?rma B?lge Mdrlklerininin bulundu?u illerde yapmaktad?r.Her bir s?navda sadece tek bir trde SRC belgesi al?nabilir.Bunun anlam? ?udur:hem yk hem de yolcu tr SRC belgesi almak zere ba?vurup ,e?itimi tamamlayan ki?iler ,e?itim sertifikalar?n? ayn? anda almakla birlikte s?nav da her biri i?in ayr? ayr? s?nava tabi tutulurlar.E?itim sertifikas? 2 y?l boyunca 4 kez s?nava girme hakk?n? verir.4 hakk?n? kullan?p ba?ar?l? olamayan adaylar?n yeniden e?itime tabi tutulmas? gerekmektedir.

SRC E?itimi ve Sertifika Sreci Nedir?

SRC belgesine ba?vuru yapmak isteyen srclerin ,5 gnlk SRC e?itime kat?lmalar? gerekmektedir. SRC e?itimine kat?lan srclere, e?itimini tamamlad?ktan sonra kursumuz taraf?ndan e?itimi mteakip Ula?t?rma Bakanl??? onayl? e?itim sertifikas? verilir.Bu e?itimi tamamlama sertifikas? kursiyere 2 y?l da 4 kez s?nava girme hakk? verir.. SRC s?nav?nda baraj 100 puan zerinden 60 puand?r. SRC belgesi ba?vurusu yapan srcler kimlik ve ehliyet fotokopisi ile ilk ba?vurular?n? kursumuza gelerek yapt?rabilirler.. SRC e?itimlerinde devam zorunludur.

Aranan ?artlar ve Belgeler Nelerdir?

SRC 1 (ULUSLAR ARASI YOLCU TA?IMACILI?I)

1) ARANAN ?ARTLAR:

 • Al?nmak istenilen e?itim program?n?n belirtildi?i dilek?e,
 • T.C. kimlik numaras? i?lenmi? Nfus Hviyet Czdan? ?rne?i,
 • Srcler i?in src belgesinin fotokopisi,
 • Tahsil durumunu g?steren belge (Lise veya dengi okullar?n birinden mezun olunmu? diploma fotokopisi)
 • 2 adet foto?raf.

2) Ticari ta??t?n niteli?ine g?re src belgesine sahip olmalar?, E s?n?f? Src Belgesi (Otobs kullanacaklar i?in) olanlar B, C ve D s?n?f? src belgeleri olanlarda; SRC 1, Tr Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.

3) Yolcu Ta??mac?l???nda ?al??acak otobs srclerinin, 26 ya??ndan gn alm?? ve 63 ya??ndan gn almam?? olmalar?,

4) Uluslar aras? ta??malarda istihdam edilecek srclerin, uyu?turucu, silah, insan ve gmrk ka?ak??l??? ile ter?r su?lar?ndan dolay? hrriyeti ba?lay?c? ceza ile hkml olmamalar? ?artt?r.

SRC 2 (YURT ??? YOLCU TA?IMACILI?I)

1) ARANAN ?ARTLAR:

 • Al?nmak istenilen e?itim program?n?n belirtildi?i dilek?e,
 • T.C. kimlik numaras? i?lenmi? Nfus Hviyet Czdan? ?rne?i,
 • Srcler i?in src belgesinin fotokopisi,
 • Tahsil durumunu g?steren belge (Lise veya dengi okullar?n birinden mezun olunmu? diploma fotokopisi)
 • 2 adet foto?raf.

2) Ticari ta??t?n niteli?ine g?re src belgesine sahip olmalar?, E s?n?f? Src Belgesi (Otobs kullanacaklar i?in) olanlar B, C ve D s?n?f? src belgeleri olanlarda; SRC 2, Tr Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.

3) Yolcu Ta??mac?l???nda ?al??acak otobs srclerinin, 26 ya??ndan gn alm?? ve 63 ya??ndan gn almam?? olmalar? gerekmektedir.

SRC 3 (ULUSLAR ARASI E?YA C KARGO TA?IMACILI?I)

1) ARANAN ?ARTLAR:

 • Al?nmak istenilen e?itim program?n?n belirtildi?i dilek?e,
 • T.C. kimlik numaras? i?lenmi? Nfus Hviyet Czdan? ?rne?i,
 • Srcler i?in src belgesinin fotokopisi,
 • Tahsil durumunu g?steren belge (Lise veya dengi okullar?n birinden mezun olunmu? diploma fotokopisi)
 • 2 adet foto?raf.

2) Ticari ta??t?n niteli?ine g?re src belgesine sahip olmalar?, E s?n?f? Src Belgesi (Otobs kullanacaklar i?in) olanlar B, C ve D s?n?f? src belgeleri olanlarda; SRC 2, Tr Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.

3) E?ya ve kargo ta??mac?l???nda ?al??acak srclerin, 63 ya??ndan gn almam?? olmalar?,

4) Uluslar aras? ta??malarda istihdam edilecek srclerin, uyu?turucu, silah, insan ve gmrk ka?ak??l??? ile ter?r su?lar?ndan dolay? hrriyeti ba?lay?c? ceza ile hkml olmamalar? ?artt?r.

SRC 4 (YURT??? E?YA C KARGO TA?IMACILI?I)

1) ARANAN ?ARTLAR:

 • Al?nmak istenilen e?itim program?n?n belirtildi?i dilek?e,
 • T.C. kimlik numaras? i?lenmi? Nfus Hviyet Czdan? ?rne?i,
 • Srcler i?in src belgesinin fotokopisi,
 • Tahsil durumunu g?steren belge (Lise veya dengi okullar?n birinden mezun olunmu? diploma fotokopisi)
 • 2 adet foto?raf.

2) Ticari ta??t?n niteli?ine g?re src belgesine sahip olmalar?, B s?n?f? src belgesi (otomobil, minibs veya kamyonet kullanacaklar i?in) olanlar; SRC 4, Tr Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler. C s?n?f? Src Belgesi (Kamyon kullanacaklar i?in) olanlar D ve E s?n?f? src belgesi olanlarda; SRC 4, Tr Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler.

3) E?ya ve kargo ta??mac?l???nda ?al??acak srclerin, 63 ya??ndan gn almam?? olmalar?,