SRC 5 (ADR) Tehlikeli Madde Ta??mac?l??? Kurslar?
Tehlikeli Madde Ta??yan Ara? S¨ır¨ıc¨ılerinin almas? zorunlu bir belgedir. SRC 5 (ADR) belgesi almak i?in ?ncelikler SRC 3 veya SRC 4 belgesine sahip olunmas? gerekmektedir. SRC 5 e?itimi toplam 16 saattir.

SRC 5 Alabilme Ko?ullar? Nelerdir?

 • 19 ya??ndan g¨ın almalar?,
 • 63 ya??ndan b¨ıy¨ık olmamalar?,
 • Src 3 yada Src 4 belgesine sahip olmak

Ba?vuru ??in Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • N¨ıfus c¨ızdan? fotokopisi (T.C. No. i?lenmi?)
 • Ehliyet fotokopisi
 • SRC-3 veya SRC-4 fotokopisi
 • 2 adet vesikal?k foto?raf

Kurs sonunda E?itim Merkezimizce ?n s?nav yap?lacak olup, bu s?nav? ba?aran kat?l?mc?lara E?itim tamamlama belgesi verilecektir. TC Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakanl??? taraf?ndan genel yaz?l? s?nav yap?lacakt?r. S?navlar belirli aral?klarla yap?lacak olup, s?nav g¨ınleri y?lda 6 kez olmak ¨ızere belirlenmi?tir. Yap?lan s?navda 100 puan ¨ızerinden en az 60 puan al?nmas? ba?ar?l? olunmas? i?in yeterlidir. Not: Bu s?navda 40 soru uygulanmaktad?r.

SRC 5 Dersleri Nelerdir?

SRC 5 TEMEL E??T?M ??ER???

Genel Y?netmelikler

Tehlikeli maddelerin tarihsel s¨ırecinden, ADR s?zle?mesinin genel kurallar?ndan ve ¨ılkemizde uygulanan Tehlikeli Maddelerin Karayolu ?le Ta??nmas? Hakk?nda Y?netmelikten bahsedilmektedir.

Genel Tehlike ?zellikleri

Tehlikeli maddelerin s?n?flar?ndan, ?zelliklerinden ve etkilerinden bahsedilmektedir. Ayr?ca paketleme grubu ve s?n?flar?n ?zellikleri de anlat?lmaktad?r.

D?k¨ımantasyon

Ara? i?erisinde bulundurulmas? gereken evraklardan bahsedilir, s¨ır¨ıc¨ın¨ın yapmas? gerekenler hakk?nda bilgi verilir.

Ara? ?e?itleri, Ambalajlar, Donan?m ve Te?hizatlar

Tehlikeli madde ta??nabilen ara? tiplerinden, ambalajlar?n ?zelliklerinden ve ara?larda bulundurulmas? gereken donan?m ve te?hizatlardan bahsedilmektedir.

??aretleme ve Turuncu Renkli Plaka

Ara?lar?n ve ambalajlar?n nas?l i?aretlenece?inden, nelere dikkat edilmesi gerekti?inden, turuncu plakan?n ?zeliklerinden bahsedilmektedir.

Nakliye (Transport) Uygulamas?

Sefere ??kmadan ?nce yap?lmas? gerekenler, y¨ıkleme-bo?altma kurallar?ndan, y¨ıkleme g¨ıvenli?inden bahsedilmektedir.

TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

Tehlikeli madde ta??nmas? s?ras?nda g?rev alan g?nderen, ta??mac?, paketleyen, bo?altan, y¨ıkleyen, tank operat?r¨ı, ara? s¨ır¨ıc¨ıs¨ı vb. g?rev ve sorumluluklar?ndan bahsedilmektedir.

Kaza Bildirimi, Al?nacak ?nlemler, Yang?n E?itimi

Herhangi bir kaza an?nda s¨ır¨ıc¨ın¨ın yapmas? gerekenler, gerekli birimlerle ileti?ime ge?ebilmesi, al?nacak ?nlemlerden bahsedilir. Yang?n s?n?flar?, m¨ıdahale ko?ullar? anlat?l?r.

Ara?larda Bulundurulmas? Gereken Evraklar Nelerdir?

 • Ta??ma Evrak?,
 • Yaz?l? Talimatlar,
 • ADR-SRC 5 Belgesi
 • Resimli Resmi Belge (N¨ıfus C¨ızdan?, Ehliyet gibi)
 • ADR Uygunluk Belgesi,
 • ADR ?stisnai Anla?mas?n?n Kopyas? (?stisnai ta??malarda gereklidir.)
 • Belirli patlay?c? maddelerin ta??nmas? i?in ?zel izin/ yetki belgesi
 • Radyoaktif Maddeler i?in ta??ma izni (5.1.5.2.2)
 • Konteyner/ Ara? Paketleme Sertifikas? (IMO Belgesi)

Ara?larda Bulundurulmas? Gereken Evraklar?n Amac?:

 • S¨ır¨ıc¨ıye ta??d??? madde hakk?nda bilgileri vermek,
 • S¨ır¨ıc¨ıye ta??d??? madde hakk?nda bilgileri vermek,
 • Kontroller esnas?nda yetkililere bilgi vermek,
 • Kaza durumunda yard?m ekiplerine bilgi vermek,

Ta??ma Evrak?:

 • Ta??nan tehlikeli maddeyi tan?t?r.
 • G?nderen ¨ılkenin resmi dilinde ve ?ngilizce, Almanca ve Frans?zcadan birisi olmal?d?r.
 • S¨ır¨ıc¨ıye, ta??mac?(nakliyeci) taraf?ndan verilir.
 • Ta??ma evrak?nda; UN (BM) numaras?, Tam Sevkiyat ?smi, Maddenin S?n?f?, Paketleme Grubu, G?nderenin Ad? ve Adresi, Al?c?n?n Ad? ve Adresi
 • ?rnek: UN 1824 Sodyum hidroksit ??zeltisi, 8, II (Birle?mi? Milletler Numaras? 1824, Sodyum hidroksit, S?n?f 8 A??nd?r?c? Asidik Madde, Paketleme Grubu II Orta Derece Tehlikeli Madde)

SINIF 1 PATLAYICI MADDE E??T?M?

S?n?f 1 kapsam?ndaki maddelerin ve nesnelerin ta??nmas?na ili?kin uzmanl?k e?itimidir. Temel e?itim al?nd?ktan sonra 8 saatlik patlay?c? madde uzmanl?k e?itimi al?n?r. Kurumumuz Ula?t?rma Bakanl???ĦŻnca S?n?f 1 Patlay?c? Madde ve Nesnelerin e?itimi vermeye yetkilendirilmi?tir.

SINIF 7 PATLAYICI MADDE E??T?M?

S?n?f 7 kapsam?ndaki radyoaktif malzemelerin ta??nmas?na ili?kin uzmanl?k e?itimidir. Temel e?itim al?nd?ktan sonra 8 saatlik radyoaktif madde uzmanl?k e?itimi al?n?r. Kurumumuz Ula?t?rma Bakanl???ĦŻnca S?n?f 7 Radyoaktif Malzemeler konusunda e?itim vermeye yetkilendirilmi?tir.